close menu

Error submitting form

Please update the form to fix the errors and resubmit.

atlasGO villkor

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE: 6 augusti 2021

1. INTRODUKTION

Tack för att du använder atlasGO! Vi hoppas att du tycker att det är en användbar resurs. Dessa villkor (”villkor”) omfattar dina rättigheter och skyldigheter med avseende på din åtkomst till, samt användning av atlasGO:s webbplats och mobila app, och samtliga andra därtill hörande tjänster som tillhandahålls av oss (gemensamt, ”tjänsten”). Samtliga hänvisningar till ”vi”, ”oss”, ”vår”, eller ”atlasGO” avser Atlas Unlimited Inc., ett allmännyttigt bolag hemmahörande i Delaware. Samtliga hänvisningar till ”dig”, ”din”, eller ”användare” avser slutanvändare av tjänsten. Samtliga hänvisningar till ”atlasGO-partners” avser eventuella individer eller juridiska personer som erhåller, eller bidrar till medel som insamlas som en del av tjänsten, eller som i annat fall har ingått avtal med atlasGO om användning av tjänsten för deras evenemang eller andra former av partnerskap. Utöver dessa villkor ber vi dig vänligen granska atlasGO:s integritetspolicy https://atlasgo.org/privacy/ som beskriver vår praxis med avseende på insamling och användning av dina uppgifter för att tillhandahålla tjänsten. Dessa villkor är också tillämpliga för vår integritetspolicy, och såväl dessa villkor som vår integritetspolicy har uppdaterats för att följa kraven i den nya dataskyddslagen som är känd som EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Genom att använda tjänsten utfäster du, och samtycker till att du har läst, förstått och överenskommit att bli bunden av såväl dessa villkor som vår integritetspolicy som bindande avtal.

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, INKLUSIVE BEGRÄNSNING AV VÅRT ANSVAR OCH BINDANDE SKILJEDOM. OM DU UNDERLÅTER ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR I DERAS HELHET KAN DU INTE FÅ ÅTKOMST TILL, ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN.

Tveka inte att kontakta oss på hello@atlasgo.org om du har några frågor eller vill diskutera dessa villkor.

2. ÅLDERSPOLICY, TILLÅTNA ANVÄNDARE

Tjänsten är inte avsedd att användas av barn under 13 år. Genom att använda tjänsten utfäster du för atlasGO att du är över 13 år och att du juridiskt sett får lov att ingå detta avtal. Om vi upptäcker, eller har skäl att misstänka att en användare är yngre än 13 år kommer vi omedelbart att radera samtliga personuppgifter på sådan användares konto och säga upp tjänsten. Om du är mellan 13 och 18 år gammal utfäster du att du fått i tillåtelse av din förälder eller förmyndare att använda tjänsten.

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du får enbart använda tjänsten för dess avsedda ändamål. Du får inte använda tjänsten för något annat ändamål. Eventuell icke-tillåten användning av tjänsten, i enlighet med vårt eget gottfinnande, ska utgöra grund för omedelbar uppsägning av dessa villkor och omedelbar uppsägning av din användning av, samt åtkomst till, tjänsten.

4. BEGRÄNSNINGAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du är förbjuden att bryta mot eller försöka att bryta mot någon säkerhetsfunktion i tjänsten, inklusive, utan begränsning, få åtkomst till innehåll eller data som inte är avsedd för dig, eller logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att få tillgång till, försöka utforska, skanna, eller testa tjänstens sårbarhet, eller eventuella därtill hörande system eller nätverk, eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan lämpligt godkännande, störa eller försöka störa tjänsten till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus till tjänsten, överbelastning, “flooding,” “spamming,” “mail bombing,” “crashing,” eller utföra liknande aktiviteter, och förfalska eventuell TCP/IP-pakethuvudinformation eller någon del av huvudinformation i något e-postmeddelande eller i något inlägg som använder tjänsten. Vidare får du inte kopiera, sälja, distribuera, publicera, ladda ned, eller återge någon aspekt av tjänsten. Du får vidare inte ändra, skapa härledda arbeten av, dekompilera, demontera, ta isär eller i annat fall ändra någon del av tjänsten. Du samtycker vidare till att inte licensiera, sälja, hyra, leasa, överföra, överlåta, distribuera, stå värd för, eller i annat fall kommersiellt utnyttja tjänsten, du samtycker till att avstå från att få åtkomst till tjänsten i syfte att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst, du samtycker till att inte få åtkomst till (eller försöka få åtkomst till) någon del av tjänsten på andra sätt än genom det gränssnitt som tillhandahållits av atlasGO, och du samtycker till att underlåta att avlägsna, dölja, eller ändra några äganderättigheter (däribland upphovsrätt och varumärkesmeddelanden) som kan omfattas av, eller visas i samband med tjänsten.

5. ÄGANDERÄTT TILL TJÄNSTEN

Tjänsten innehåller viktig och äganderättslig egendom som ägs av oss, däribland program- och hårdvara som utgör våra immateriella rättigheter och företagshemligheter. Inget i dessa villkor ska tolkas som en överlåtelse av någon äganderätt till vår egendom. Vi beviljar dig enbart en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke underlicensierbar, och återkallelig licens att använda tjänsten för de ändamål som medges av dessa villkor, och endast så länge som du tillåtits att få tillgång till tjänsten.

Du kan vidare välja att, eller alternativt anmodas av oss att skicka in, kommentarer, förslag, eller idéer om tjänsten, inklusive hur tjänsten kan förbättras (”feedback”). Genom att skicka in feedback samtycker du till att det du lämnar äger rum på frivillig, opåkallad, oombedd basis och utan begränsning, och inte ålägger oss några förpliktelser eller andra krav. Vi får använda, kopiera, ändra, publicera, eller vidaresända inlämningar och innehållet däri för samtliga ändamål och på valfritt sätt utan att utge ersättning till dig. Du samtycker därutöver till att vi inte avsäger oss några rättigheter att använda liknande, eller därtill hänförliga idéer som tidigare varit kända för oss, som utvecklats av dess medarbetare eller erhållits från andra källor.

Du kan också välja att dela bilder eller annat liknande material genom tjänsten. Genom att skicka in några sådana bilder eller liknande material samtycker du till att ditt inlämnande har ägt rum frivilligt och utan begränsning. Du samtycker vidare till att vi får använda, kopiera, ändra, publicera eller vidaresända sådana material i syfte att marknadsföra atlasGO, eller för andra liknande ändamål, utan ersättning till dig i den utsträckning som GDPR tillåter.

6. TREDJEPARTSSAJTER- OCH TJÄNSTER

Vår tjänst kan vara integrerad med tjänster som tillhandahållits av tredje parter som ett led i tjänstens funktionalitet. Du är införstådd med att vi, utom när så krävs enligt GDPR, saknar kontroll över tredje parter och att sådana tredje parter inte är atlasGO:s företrädare. Med beaktande av det ovan nämnda ger vi inga garantier om, och åtar oss heller inget ansvar för, uppgifter eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter utom när så krävs enligt GDPR. Du erkänner och samtycker till att vi inte lämnar några utfästelser eller garantier om, och inte heller stödjer, tredje parts produkter eller tjänster eller uppgifter som tillhandahålls av tredje part, oavsett om så äger rum via tjänsten eller i annat fall. Vi är således inte ansvariga för din användning av eventuell tredjepartsprodukt- eller tjänst eller eventuell skada eller förlust på grund av, eller i samband med din användning av eventuella tredjepartsprodukter- eller tjänster, utom när så krävs enligt GDPR. Du bör vända dig till tredje part med samtliga frågor som rör deras produkter och tjänster. atlasGO avsäger sig härmed, och du friskriver atlasGO och dess licensgivare och leverantörer från eventuella tidigare, nuvarande och framtida skador, kända eller okända, på grund av, eller med avseende på dina interaktioner med sådana tredje parter och deras produkter och tjänster. För boende i Kalifornien, DU AVSÄGER DIG HÄRMED FRÅN CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542 I SAMBAND MED DET OVAN ANFÖRDA, AV VILKEN FÖLJANDE FRAMGÅR: ”EN ALLMÄN ANSVARSFRISKRIVNING OMFATTAR INTE ANSPRÅK SOM BORGENÄREN INTE KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER EXISTERAR TILL HANS ELLER HENNES FÖRMÅN VID TIDPUNKTEN FÖR VERKSTÄLLANDE AV SÅDAN ANSVARSFRISKRIVNING SOM, OM DEN HADE VARIT KÄND FÖR HONOM ELLER HENNE, MÅSTE HA VÄSENTLIGEN PÅVERKAT HANS ELLER HENNES UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN.” DU AVSÄGER DIG HÄRMED EVENTUELLA LIKNANDE BESTÄMMELSER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

7. UPPDATERINGAR TILL TJÄNSTEN

atlasGO kan från tid till annan utveckla programfixar, korrigering av buggar, uppdateringar, uppgraderingar, och andra ändringar i syfte att förbättra tjänstens prestanda (”uppdateringar”). Dessa kan komma att installeras automatiskt utan att något ytterligare meddelande ges, eller något ytterligare samtycke inhämtas, utom när så krävs enligt GDPR. Om du inte vill ha sådana uppdateringar står det dig fritt att säga upp ditt konto och upphöra med användningen av tjänsten. Om du inte säger upp ett tidigare skapat konto kan du automatiskt komma att motta uppdateringar. Du erkänner att det kan krävas att du installerar uppdateringar för att använda tjänsten. Din fortsatta användning av tjänsten är ditt samtycke till dessa villkor med avseende på tjänsten.

8. INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER ATLASGO

Som en del av funktionaliteten i tjänsten vi tillhandahåller har du möjlighet att förse oss med uppgifter om dig själv genom ditt användarkonto. Uppgifterna som samlas in av oss specificeras i vår integritetspolicy https://atlasgo.org/privacy/. Genom att tillhandahålla dessa uppgifter beviljar du oss och välgörenhetsorganisationer, uppdragsdrivna verksamheter, och bolagsdonatorer som stödjer, samt drar nytta av atlasGO:s utmaningar (”partners”) rätten att använda uppgifterna för de ändamål som framgår av dessa villkor och i vår integritetspolicy och som främjar tillhandahållande av tjänsten, och du utfäster och garanterar att du äger, eller har behörighet att sprida uppgifterna.

Genom att hämta atlasGO:s mobila app, samtycker du till att vi kan använda dessa uppgifter, däribland din e-postadress, för att skicka dig atlasGO nyhetsbrev, eller för att i annat fall kontakta dig om erbjudanden, uppdateringar, och funktioner som hänför sig till tjänsten. Du kan välja bort att motta nyhetsbrev eller liknande meddelanden genom att kontakta oss eller genom att avprenumerera från nyhetsbrevet genom avprenumerationslänken som finns i nyhetsbrevet.

Vidare är en central del av tjänsten att tillhandahålla våra partners med åtkomst till dina personuppgifter för de ändamål som framgår av vår integritetspolicy (nämligen för erhållande av metrik och analyser som hänför sig till en utmaning som en partner stödjer, och för att tillhandahålla partners med dina personuppgifter för att kontakta dig om deras produkter, tjänster, och uppmaningar till handling). Även om deras användning av dina personuppgifter ligger utanför vår kontroll samtycker du, genom att överenskomma dessa villkor och vår integritetspolicy, till vår partners användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs ovan och i vår integritetspolicy.

9. ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du får inte ladda upp, hämta, visa, fullgöra, överföra, eller i annat fall sprida någon information eller något innehåll i strid med eventuella tredje parters immateriella- eller äganderättsliga rättigheter. Du utfäster och garanterar för atlasGO att du äger, eller har rätt att nyttja, all information som du tillhandahåller på eller via tjänsten. För det fall du brister i att respektera en tredje parts immateriella- eller äganderättsliga rättigheter är du ensamt ansvarig för samtliga överträdelser av lagen.

10. UPPSÄGNING AV KONTO

Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att skicka ett mejl till oss på hello@atlasgo.org. Du hittar mer information om vår praxis med avseende på lagring av dina uppgifter i vår integritetspolicy https://atlasgo.org/privacy/. Om du vidare använder tjänsten på ett sätt som skulle utsätta oss för ansvarsskyldighet, störa tjänsten för andra användare, eller om du kränker dessa villkor eller vår integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt användarkonto eller vidta andra åtgärder för att förhindra din åtkomst till våra tjänster när vi, enligt eget gottfinnande, finner att sådan åtgärd är nödvändig.

11. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD, ÅTGÄRDER FRÅN DITT KONTO

Det krävs, som en del av våra tjänster, av dig att du skapar ett konto med ett användarnamn och lösenord som ger dig åtkomst till ditt konto. Du kommer alternativt att kunna skapa ett konto genom att ansluta till en tredjepartssajt- eller tjänst. Du utfäster och garanterar att alla registreringsuppgifter som efterfrågas och som du lämnar är sanningsenliga och riktiga och att du säkerställer att sådana uppgifter förblir korrekta. Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert från att avslöjas för tredje parter. Du får inte använda någon annans konto, däribland deras användarnamn eller lösenord. Om du får kännedom om någon obehörig användning av ditt konto, användarnamn, eller lösenord måste du omgående meddela oss om sådan användning. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för eventuell förlust som du ådrar dig om någon annan använder ditt konto, användarnamn, eller lösenord, antingen med eller utan din vetskap. Eftersom du är ansvarig för att bibehålla åtkomst till ditt konto samtycker du vidare till att du är ensamt ansvarig för eventuell skada som orsakas av användning, eller felaktig användning av tjänsten som härrör från ditt konto, oavsett om du faktiskt varit den person som använt eller felaktigt använt tjänsten.

12. OLÄMPLIGT INNEHÅLL

Du ska avstå från att tillgängliggöra olämpligt innehåll på eller via tjänsten, inklusive men inte begränsat till: kränkande, förtalande, obscent, pornografiskt, eller hotfullt innehåll, innehåll som förespråkar eller uppmuntrar beteenden som skulle kunna utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller i annat fall strida mot eventuell tillämplig lokal, statlig, nationell, eller utländsk lag eller förordning, eller marknadsföra eller i annat fall be om pengar för varor eller tjänster. Om du publicerar olämpligt innehåll av detta slag, eller använder tjänsten för att överföra sådant innehåll får vi avlägsna sådant innehåll från våra servrar och säga upp ditt konto.

13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS FÖR DIN BEKVÄMLIGHET ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” OCH ATLASGO OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN EVENTUELLA GARANTIER OCH VILLKOR, OAVSETT SLAG, OCH OAVSETT OM SÅDANA ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, RIKTIGHET, OCH OM ATT INTRÅNG INTE ÄGT RUM.

ATLASGO OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER OM ATT FEL KORRIGERAS ELLER ATT TJÄNSTEN: UPPFYLLER DINA KRAV, FINNS TILLGÄNGLIG PÅ EN OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER, ELLER FELFRI BASIS, ELLER KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER PÅLITLIG. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, OAVSETT OM SÅDAN(A) ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, OCH ERHÅLLITS AV DIG FRÅN ATLASGO ELLER VIA TJÄNSTEN SKA GE UPPHOV TILL NÅGON GARANTI.

ATLASGO UNDERLÅTER ATT INTYGA, STÖDJA, GARANTERA, ELLER ÅTA SIG ANSVAR FÖR EVENTUELL PRODUKT, TJÄNST, AFFÄRSVERKSAMHET, ELLER INFORMATION SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM, ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTEN, OCH ATLASGO ÄR INTE PART TILL NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJE PARTER.

ATLASGO GÖR INGA UTFÄSTELSER MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLT INNEHÅLL SOM OMFATTAS AV, ELLER NÅS VIA TJÄNSTEN, OCH ATLASGO ÄR INTE ANSVARIG FÖR RIKTIGHET, EFTERLEVNAD MED UPPHOVSRÄTT, LAGLIGHET ELLER ANSTÄNDIGHET AV MATERIAL SOM OMFATTAS AV, ELLER SOM NÅS VIA TJÄNSTEN.

ATLASGO ÄR INTE ANSVARIG FÖR EFTERLEVNAD MED EVENTUELLA LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR EVENTUELLA TÄVLINGAR SOM ERBJUDS AV EVENTUELL ATLASGO-PARTNER. I DEN UTSTRÄCKNING DU DELTAR I NÅGON TÄVLING SOM ERBJUDS AV EN ATLASO-PARTNER PÅ PLATTFORMEN, MÅSTE DU KONTAKTA SÅDAN ATLASGO-PARTNER I FÖREKOMMANDE FALL.

14. Inget i dessa villkor, och i synnerhet inom denna ”ansvarsbegränsnings”-klausul ska utgöra en ansats till att frånsäga sig ansvar som inte kan frånsägas enligt tillämplig lag.

I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM MEDGES I TILLÄMPLIG LAG, UTÖVER OVAN NÄMNDA FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, OCH UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN KOMMER (A) ATLASGO ELLER EVENTUELLA ATLASGO-PARTNERS VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, ELLER TYPISKA SKADOR, DÄRIBLAND EVENTUELLA SKADOR FÖR FÖRLORAD DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, PÅ GRUND AV ELLER MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTEN, ÄVEN OM ATLASGO ELLER EVENTUELLA ATLASGO-PARTNERS KÄNDE TILL, ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH (B) ATLAGO:S ELLER EVENTUELLA ATLASGO-PARTNERS TOTALA SAMMANTAGNA ANSVAR PÅ GRUND AV, ELLER MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTEN, OAVSETT OM INOMKONTRAKTUELLT ELLER UTOMKONTRAKTUELLT, ÖVERSTIGER 100 USD. ATLASGO FRÅNSÄGER SIG ALLT TYP AV ANSVAR FÖR ATLASGO:S LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN FÖRSTÅR DU OCH SAMTYCKER VIDARE TILL ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTEN FRIVILLIGT OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ATLASGO OCH ATLASGO-PARTNERS INTE KAN, OCH INTE GARANTERAR DIN PERSONLIGA SÄKERHET I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN. DU SAMTYCKER TILL ATT DELTAGANDE I AKTIVITETER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, SÅSOM GÅNG, LÖPNING, CYKLING OCH SIMNING OCH ANDRA DÄRTILL HÖRANDE AKTIVITETER, MEDFÖR INNEBOENDE RISKER SÅSOM FYSISK SKADA, SJUKDOM, DÖD ELLER SKADA FÖR (ELLER FÖRLUST AV) PERSONLIG EGENDOM. DU ÅTAR DIG SAMTLIGA RISKER UTAN BEGRÄNSNING. DU FRIKALLAR, FRIKÄNNER OCH AVSTÅR HÄRMED FRÅN SAMTLIGA ANSVARSFÖRPLIKTELSER, ANSPRÅK ELLER KRAV MOT ATLASGO OCH ATLASGO:S PARTNERS FRÅN SAMTLIGA ANSPRÅK, KRAV, RÄTTIGHETER OCH GRUNDER FÖR TALAN, OAVSETT SKÄL ELELR NATUR, SOM UPPSTÅR FRÅN OCH PÅ GRUND AV SAMTLIGA KÄNDA OCH OKÄNDA, FÖRUTSEDDA OCH OFÖRUTSEDDA PERSON- OCH KROPPSSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, ALLVARLIG SKADA, SJUKDOM, DÖD, EGENDOMSSKADA, OCH FÖLJDERNA DÄRAV SOM RESULTERAR AV ELLER SOM AVSER FYSISKA AKTIVITETER SOM UTFÖRTS AV DIG I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

15. GOTTGÖRELSE

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla atlasGO, dess chefer, tjänstemän och medarbetare samt dess licensgivare, leverantörer och atlasGO-partners och atlasGO-partners chefer, tjänstemän och företrädare, licensgivare och leverantörer skadeslösa från samtliga skador, ansvar, anspråk eller krav (däribland kostnader och ombudsarvoden) som anförs av eventuell tredje part på grund av eller i samband med (i) din användning av tjänsten, (ii) ditt åsidosättande av dessa villkor, eller (iii) din kräkning av eventuell lag eller någon tredje parts rättigheter. atlasGO förbehåller sig rätten, på din bekostnad, att åta sig exklusivt försvar samt kontroll över eventuella mål för vilka det krävs att du ersätter atlasGO och du samtycker till att samarbeta vid vårt försvar av sådana anspråk. Du samtycker till att underlåta att lösa något sådant anspråk utan atlasGO:s föregående skriftliga samtycke. atlasGO vidtar rimliga åtgärder för att underrätta dig om något sådant anspråk, åtgärd, eller förfarande efter att ha fått kännedom om det.

16. DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT

Vi värdesätter dina immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss således rätten att avbryta och/eller säga upp eventuella användares konto som anses ha inskränkt användares, atlasGO:s eller tredje parters immateriella rättigheter, eller som har åsidosatt eventuella lagar som hänför sig till immateriella rättigheter. För det fall du i god tro anser att dina immateriella rättigheter, eller någon annans immateriella rättigheter har åsidosatts på dina tjänster, och du vill att vi raderar, redigerar eller inaktiverar materialet i fråga, måste du förse oss med all följande information (enligt vad som krävs av Digital Millennium Copyright Act of 1998): (a) en fysisk eller elektronisk signatur som tillhör en person som är behörig att handla på uppdrag av den som innehar den exklusiva rättighet som är föremål för påstått intrång, (b) identifiering av upphovsrättsligt skyddat verk som påstås ha varit föremål för intrång, eller, om flera upphovsrättsligt skyddade verk omfattas av ett enda meddelande, en lista över sådana verk, (c) identifiering av materialet som påstås vara föremål för intrång eller som har varit föremål för en intrångsaktivitet och som ska avlägsnas eller som inte längre ska kunna tillgås, och uppgifter som är rimligen tillräckliga för att göra det möjligt för oss att hitta materialet, (d) information som är rimligen tillräcklig för att göra det möjligt för oss att kontakta dig, såsom en adress, telefonnummer, och om tillgängligt, en elektronisk mejladress genom vilken du kan kontaktas, (e) en förklaring om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt som är föremål för klagomål inte har medgetts av upphovsrättsinnehavaren, hans eller hennes företrädare, eller lagen, och (f) en förklaring om att uppgifterna i meddelandet är riktiga, och att du under ed, är behörig att agera på uppdrag av den som innehar en exklusiv rättighet som är föremål för påstått intrång. För att denna underrättelse ska vara giltig måste du lämna den till vår utsedda företrädare på:

Upphovsrättsföreträdare

Atlas Unlimited Inc.

77 Van Ness Ave Ste. 101, San Francisco, CA 94102, USA

+1 (415) 518-0404

hello@atlasgo.org

17. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras av lagarna i delstaten Kalifornia, utan tillämpning av lagvalsbestämmelser. Du samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen och de federala domstolarna i eller för San Francisco County, Kalifornien i syfte att processa samtliga sådana anspråk eller tvister, oavsett om sådant anspråk eller tvist måste hanteras via skiljedom i enlighet med vad som framgår av dessa villkor.

18. TVISTLÖSNING:

Du samtycker till att lösa samtliga tvister, anspråk eller meningsskiljaktigheter på grund av, eller i samband med din användning av tjänsten på följande sätt. I ett första steg överenskommer vi båda att i god anda försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta varandra via mejl (du kan mejla oss på hello@atlasgo.org). När tvisten inte kan lösas på informell väg överenskommer vi båda i ett andra steg att i god anda försöka lösa tvisten genom medling som administreras av JAMS. Sådan medling ska äga rum i San Francisco County, Kalifornien, USA och därtill hörande kostnader ska bäras i lika delar mellan dig och atlasGO. När en tvist inte kan lösas på informell väg eller genom medling överenskommer vi båda i ett tredje steg att delta i ett bindande skiljedomsförfarande som administreras av JAMS. Sådant skiljedomsförfarande ska äga rum i San Francisco County, Kalifornien.

Endera av du eller oss kan väcka talan enbart för förbudsföreläggande utan att första delta i tvistlösningsförfarandet som nämns ovan.

Vi överenskommer båda att segrande part, i händelse av skiljedom, eller i händelse av en stämning i enlighet med vad som medges i detta stycke eller i annat fall, ska ha rätt till kostnader och avgifter (däribland rimligt ombudsarvode). Skiljedomsförfarande ska i enlighet med detta stycke vara konfidentiellt och vare sig du eller atlasGO eller skiljedomaren får avslöja förekomst, innehåll eller resultat av eventuellt skiljedomsförfarande, såvida så inte fordras av lag eller i syfte att verkställa eller överklaga en dom inom ramen för ett skiljeförfarande. En dom som grundar sig på eventuell skiljedom kan avkunnas av samtliga domstolar med vederbörlig jurisdiktion. Ingen rätt eller behörighet medges för eventuella anspråk som omfattas av denna skiljedomsklausul att vara föremål för skiljedom inom ramen för en grupptalan eller på konsoliderad basis eller på grunder som avser anspråk som anförs i en påstått representativ egenskap på uppdrag av allmänheten (inklusive men inte begränsat till, i egenskap av en privat statsåklagare. Om någon del av denna skiljedomsklausul av en domstol anses ej tillämpbar eller ogiltig ska den återstående delen fortfarande anses ha full verkan och effekt.

DU OCH ATLASGO AVSÄGER ER OÅTERKALLELIGEN SAMTLIGA RÄTTIGHETER TILL JURYRÄTTEGÅNG INOM RAMEN FÖR EVENTUELLA RÄTTSFÖRFARANDEN PÅ GRUND AV ELLE I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER TRANSAKTIONERNA SOM FRAMGÅR HÄRI.

Inget som följer av detta stycke ska begränsa vår förmåga att säga upp, eller i annat fall vidta åtgärder hänförliga till ditt konto i enlighet med vad som framgår av dessa villkor.

19. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa villkor kommer att vara i full kraft och verkan så länge som du fortsätter att få åtkomst till, eller använda tjänsten, eller tills dess att de sägs upp i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor. Bestämmelser i dessa villkor som med utgångspunkt i deras innebörd och sammanhang är avsedda att fortsätta äga giltighet efter uppsägning av dessa villkor ska fortsätta äga giltighet efter sådan uppsägning.

20. AVSKILJBARHET OCH AVSTÅENDE

När något villkor i dessa villkor av någon anledning anses rättsligt ogiltig, förblir samtliga andra villkor opåverkade och har full kraft och verkan. Underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avstående av vår rätt att göra det i ett senare skede, och inget avstående ska anses ha verkan såvida det inte ägt rum skriftligen och undertecknats av den avstående partens behöriga företrädare.

21. ÖVERLÅTELSE

Dessa villkor ska vara bindande för parterna och deras respektive efterträdare och tilldelad(e) part(er). Dessa villkor får överlåtas av atlasGO utan begränsning. Dessa villkor får inte överlåtas, eller i annat fall överföras av dig utan föregående skriftligt medgivande.

22. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

atlasGO förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan att meddela dig. Du samtycker till de nya villkoren när du fortsätter använda tjänsten. De senaste villkoren kommer alltid att vara publicerade på tjänsten.

23. RUBRIKER SOM ANVÄNDS I DESSA VILLKOR

Rubrikerna som omfattas av dessa villkor är endast till för hänvisningsändamål och ska inte överhuvudtaget påverka dessa villkors innebörd eller tolkning.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allows us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, please see our Privacy Policy.

Get a 15 minute live demo

Get your corporate challenge or employee wellbeing program live and empower your team’s wellness journey.

sv_SESwedish